معاون وزیر راه: باید در پرداخت جرائم رانندگی بخشودگی نداشته باشیم

معاون وزیر راه: باید در پرداخت جرائم رانندگی بخشودگی نداشته باشیم معاون وزیر راه: باید در پرداخت جرائم رانندگی بخشودگی نداشته باشیم

وزیر خارجه انگلستان: نباید از انتخاب ترامپ نگران باشیم

وزیر خارجه انگلستان: نباید از انتخاب ترامپ نگران باشیم وزیر خارجه انگلستان: نباید از انتخاب ترامپ نگران باشیم تلگرام نارنجی