ساختمان پلاسکو از شهرداری گواهی پایان کار دریافت نکرد

ساختمان پلاسکو از شهرداری گواهی پایان کار دریافت نکرد ساختمان پلاسکو از شهرداری گواهی پایان کار دریافت نکرد