قطر صادرات گاز به امارات را قطع نمی‌کند

قطر صادرات گاز به امارات را قطع نمی‌کند قطر صادرات گاز به امارات را قطع نمی‌کند

لاوروف: ناتو، کمکی به مشکلات خاورمیانه نمی‌کند

لاوروف: ناتو، کمکی به مشکلات خاورمیانه نمی‌کند لاوروف: ناتو، کمکی به مشکلات خاورمیانه نمی‌کند