فیلم/ مقایسه سخنرانی احمدی نژاد و روحانی در صحن سازمان ملل

فیلم/ مقایسه سخنرانی احمدی نژاد و روحانی در صحن سازمان مللاز سخنرانی احمدی نژاد برای صندلی های خالی تا اشتیاق برای شنیدن سخنان روحانی فیلم/ مقایسه سخنرانی احمدی نژاد و روحانی در صحن سازمان ملل