آمریکا یک مقام ایرانی و سازمان‌های زندان‌های استان تهران را تحریم کرد

آمریکا یک مقام ایرانی و سازمان‌های زندان‌های استان تهران را تحریم کرد آمریکا یک مقام ایرانی و سازمان‌های زندان‌های استان تهران را تحریم کرد

مقام آمریکایی: ترامپ مجوز حمله به یمن را صادر کرد

مقام آمریکایی: ترامپ مجوز حمله به یمن را صادر کرد مقام آمریکایی: ترامپ مجوز حمله به یمن را صادر کرد

پوتین 4 مقام بلند پایه را برکنار کرد

پوتین 4 مقام بلند پایه را برکنار کرد پوتین 4 مقام بلند پایه را برکنار کرد