مرکل نیز اردوغان را تهدید به خروج نظامیانش از اینجرلیک کرد

مرکل نیز اردوغان را تهدید به خروج نظامیانش از اینجرلیک کرد مرکل نیز اردوغان را تهدید به خروج نظامیانش از اینجرلیک کرد

مرکل احتمال دخالت روسیه در انتخابات آلمان را رد کرد

مرکل احتمال دخالت روسیه در انتخابات آلمان را رد کرد مرکل احتمال دخالت روسیه در انتخابات آلمان را رد کرد

مرکل حمله شیمیایی به سوریه را محکوم کرد

مرکل حمله شیمیایی به سوریه را محکوم کرد مرکل حمله شیمیایی به سوریه را محکوم کرد