مرور دیدگاه‌های امام خمینی(ره) درباره روز جهانی قدس

مرور دیدگاه‌های امام خمینی(ره) درباره روز جهانی قدس مرور دیدگاه‌های امام خمینی(ره) درباره روز جهانی قدس