وقتی مردان در خانه گوشه گیر و منزوی می شوند

وقتی مردان در خانه گوشه گیر و منزوی می شوند وقتی مردان در خانه گوشه گیر و منزوی می شوند  بانو ها در خانه باید مراقب رفتارهای خود باشند، به ویژه اوقاتی که وی گوشه […]

چرا مردان بیشتر از زنان سیگار می کشند؟

چرا مردان بیشتر از زنان سیگار می کشند؟ چرا مردان بیشتر از زنان سیگار می کشند؟

اسپرم مردان چیست و چگونه تولید می شود؟

اسپرم مردان چیست و چگونه تولید می شود؟ اسپرم مردان چیست و چگونه تولید می شود؟  در مایع منی مردان میلیون ها وجود دارد که یکی از آن ها به تخمک زنان چسبیده و لقاح […]