جهانگیری:باید با مدیریت دقیق و برنامه‌ریزی جامع با بحران کم آبی مقابله کرد

جهانگیری:باید با مدیریت دقیق و برنامه‌ریزی جامع با بحران کم آبی مقابله کرد جهانگیری:باید با مدیریت دقیق و برنامه‌ریزی جامع با بحران کم آبی مقابله کرد