یک مدرسه ابتدایی در تهران به دلیل آتش‌سوزی تعطیل شد

یک مدرسه ابتدایی در تهران به دلیل آتش‌سوزی تعطیل شد یک مدرسه ابتدایی در تهران به دلیل آتش‌سوزی تعطیل شد