لغو محدودیت ترافیکی ساختمان پلاسکو در جنوب به شمال خیابان فردوسی

لغو محدودیت ترافیکی ساختمان پلاسکو در جنوب به شمال خیابان فردوسی لغو محدودیت ترافیکی ساختمان پلاسکو در جنوب به شمال خیابان فردوسی