فتاح: قصد کنایه زدن به رییسی را نداشتم/ کاندیدا شدن قالیباف درست نبود

فتاح: قصد کنایه زدن به رییسی را نداشتم/ کاندیدا شدن قالیباف درست نبود فتاح: قصد کنایه زدن به رییسی را نداشتم/ کاندیدا شدن قالیباف درست نبود