فیلم/ مقایسه سخنرانی احمدی نژاد و روحانی در صحن سازمان ملل

فیلم/ مقایسه سخنرانی احمدی نژاد و روحانی در صحن سازمان مللاز سخنرانی احمدی نژاد برای صندلی های خالی تا اشتیاق برای شنیدن سخنان روحانی فیلم/ مقایسه سخنرانی احمدی نژاد و روحانی در صحن سازمان ملل

فیلم/ پاسخ روحانی به لفاظی های ترامپ در سازمان ملل

فیلم/ پاسخ روحانی به لفاظی های ترامپ در سازمان ملل فیلم/ پاسخ روحانی به لفاظی های ترامپ در سازمان ملل