فوتبالیست‌های آمریکایی اعتراض کردند؛ معاون ترامپ ورزشگاه را ترک کرد

فوتبالیست‌های آمریکایی اعتراض کردند؛ معاون ترامپ ورزشگاه را ترک کرد فوتبالیست‌های آمریکایی اعتراض کردند؛ معاون ترامپ ورزشگاه را ترک کرد