اشرف غنی «ویس احمد برمک» را به عنوان وزیر کشور جدید معرفی کرد

اشرف غنی «ویس احمد برمک» را به عنوان وزیر کشور جدید معرفی کرد اشرف غنی «ویس احمد برمک» را به عنوان وزیر کشور جدید معرفی کرد