عکس / فرودگاه نیویورک منتظر ورود روحاني

عکس / فرودگاه نیویورک منتظر ورود روحانيهم اكنون فرودگاه جان اف كندي (نیویورک) منتظر ورود آقاي روحاني رييس جمهور ایران عکس / فرودگاه نیویورک منتظر ورود روحاني

عکس/ آتش سوزی یک ساختمان مسکونی در نیویورک

عکس/ آتش سوزی یک ساختمان مسکونی در نیویورکیک ساختمان مسکونی پنج طبقه در محله مرفه نشین ترایبکا در نیویورک آمریکا دچار آتش سوزی شد.آتش از طبقه دوم آغاز و به سرعت به سقف ساختمان رسید. […]