عکس/اشک های مردم در فراغ آیت الله

عکس/اشک های مردم در فراغ آیت الله عکس/اشک های مردم در فراغ آیت الله

عکس/اشک های سیدحسن خمینی در کنار پیکر آیت الله هاشمی

عکس/اشک های سیدحسن خمینی در کنار پیکر آیت الله هاشمی عکس/اشک های سیدحسن خمینی در کنار پیکر آیت الله هاشمی