علی اکبر صالحی: فردو نماد شهادت، تدین و وطن دوستی است

علی اکبر صالحی: فردو نماد شهادت، تدین و وطن دوستی است علی اکبر صالحی: فردو نماد شهادت، تدین و وطن دوستی است