رد شایعه عدم حمایت دولت از چند وزیر پیشنهادی / امیری: تلاش دولت برای رای‌آوری تمام وزرا است

رد شایعه عدم حمایت دولت از چند وزیر پیشنهادی / امیری: تلاش دولت برای رای‌آوری تمام وزرا است رد شایعه عدم حمایت دولت از چند وزیر پیشنهادی / امیری: تلاش دولت برای رای‌آوری تمام وزرا […]

بنای ظریف عدم ورود به مباحث پایین دستی و درگیر شدن در رقابت های کم ارزش سیاسی است

بنای ظریف عدم ورود به مباحث پایین دستی و درگیر شدن در رقابت های کم ارزش سیاسی است بنای ظریف عدم ورود به مباحث پایین دستی و درگیر شدن در رقابت های کم ارزش سیاسی […]