ظریف تهران را به مقصد عراق ترک کرد

ظریف تهران را به مقصد عراق ترک کرد ظریف تهران را به مقصد عراق ترک کرد

ظریف تهران را به مقصد مسقط ترک کرد

ظریف تهران را به مقصد مسقط ترک کرد ظریف تهران را به مقصد مسقط ترک کرد

ظریف تهران را به مقصد الجزایر ترک کرد

ظریف تهران را به مقصد الجزایر ترک کرد ظریف تهران را به مقصد الجزایر ترک کرد

ظریف مسکو را ترک کرد

ظریف مسکو را ترک کرد ظریف مسکو را ترک کرد

ظریف توکیو را به مقصد تهران ترک کرد

ظریف توکیو را به مقصد تهران ترک کرد ظریف توکیو را به مقصد تهران ترک کرد

ظریف دهلی‌ نو را به مقصد امریتسار ترک کرد

ظریف دهلی‌ نو را به مقصد امریتسار ترک کردوزیر خارجه که به منظور شرکت در کنفرانس قلب آسیا به هند سفر کرده است دقایقی پیش دهلی‌نو را به مقصد شهر امریتسار ترک کرد. ظریف دهلی‌ […]