تشکر «ظریف» از حضور باشکوه ایرانیان در انتخابات ریاست‌جمهوری

تشکر «ظریف» از حضور باشکوه ایرانیان در انتخابات ریاست‌جمهوری تشکر «ظریف» از حضور باشکوه ایرانیان در انتخابات ریاست‌جمهوری