شورای امنیت خواستار پایان شهرک ‌سازی‌های اسرائیل شد

شورای امنیت خواستار پایان شهرک ‌سازی‌های اسرائیل شد شورای امنیت خواستار پایان شهرک ‌سازی‌های اسرائیل شد

یورش دهها شهرک نشین صهیونیست به مسجد الاقصی

یورش دهها شهرک نشین صهیونیست به مسجد الاقصی یورش دهها شهرک نشین صهیونیست به مسجد الاقصی

یورش شهرک نشینان صهیونیست به مسجدالاقصی

یورش شهرک نشینان صهیونیست به مسجدالاقصی یورش شهرک نشینان صهیونیست به مسجدالاقصی