سیاستمدار کرد: اتحادیه میهنی بازنده اصلی همه پرسی است

سیاستمدار کرد: اتحادیه میهنی بازنده اصلی همه پرسی است سیاستمدار کرد: اتحادیه میهنی بازنده اصلی همه پرسی است