توضیح دفتر سخنگوی قوه قضاییه درباره پرونده «عارف لرستانی»

توضیح دفتر سخنگوی قوه قضاییه درباره پرونده «عارف لرستانی» توضیح دفتر سخنگوی قوه قضاییه درباره پرونده «عارف لرستانی»