بمب ساعتي سالمندان ایرانی

بمب ساعتي سالمندان ایرانیآقاي وزير بهداشت در روزهاي گذشته مطلب مهمي را اعلام كرد و گفت: «سن امید به زندگی زنان ایران به ٨٠,٥‌ سال و سن امید به زندگی مردان به ٧٩‌ سال رسیده […]