مرگ زن ۱۹ ساله مشکوک به تب کریمه گنگو در بیمارستان نمازی شیراز

مرگ زن ۱۹ ساله مشکوک به تب کریمه گنگو در بیمارستان نمازی شیراز مرگ زن ۱۹ ساله مشکوک به تب کریمه گنگو در بیمارستان نمازی شیراز