زلزله ۳.۲ ریشتری گلباف را تکان داد

زلزله ۳.۲ ریشتری گلباف را تکان داد زلزله ۳.۲ ریشتری گلباف را تکان داد