شیرینی تعطیلات را به کامتان تلخ نکنید

شیرینی تعطیلات را به کامتان تلخ نکنید شیرینی تعطیلات را به کامتان تلخ نکنید

کودکانتان را تنبیه بدنی نکنید!

کودکانتان را تنبیه بدنی نکنید!اختلال رفتاری همان رفتارهای گوناگون افراطی، مزمن و انحرافی است که گستره آن شامل اعمال تهاجمی یا برانگیختگی ناگهانی، ‌اعمال افسرده‌گونه و گوشه‌گیرانه است و بروز آنها به دور از انتظار […]

لباس را در داخل خانه خشک نکنید

لباس را در داخل خانه خشک نکنید لباس را در داخل خانه خشک نکنید

این غذاها را به صورت همزمان مصرف نکنید!

این غذاها را به صورت همزمان مصرف نکنید!مصرف برخیازخوراکی ها به صورت همزمان به هم به هیچ وجه توصیه نمی شود، چراکه باعث ایجاد صدمات جبران ناپذیری در بدن انسان میشود. برخی مواد از لحاظ […]

همسرتان را شبیه خودتان نکنید

همسرتان را شبیه خودتان نکنید همسرتان را شبیه خودتان نکنید  بسیاری از نمی خواهند یا نمی توانند تفاوت ها را ببینند. این حقیقت را باید پذیرفت که انسان ها با یکدیگر تفاوت دارند. ظهرها وقتی در […]