افزایش دمای 50 درجه و گرد و غبار برای دو روز آینده خوزستان

افزایش دمای 50 درجه و گرد و غبار برای دو روز آینده خوزستان افزایش دمای 50 درجه و گرد و غبار برای دو روز آینده خوزستان

دمای بالای ۴۹ درجه در ۱۱ شهرستان خوزستان

دمای بالای ۴۹ درجه در ۱۱ شهرستان خوزستان دمای بالای ۴۹ درجه در ۱۱ شهرستان خوزستان