فرانسه: قرار دادن سپاه در لیست گروه های تروریستی از سوی آمریکا، موجب تشدید تنش ها در منطقه می شود

فرانسه: قرار دادن سپاه در لیست گروه های تروریستی از سوی آمریکا، موجب تشدید تنش ها در منطقه می شود فرانسه: قرار دادن سپاه در لیست گروه های تروریستی از سوی آمریکا، موجب تشدید تنش […]