قاسمی با خانواده قربانیان ساختمان گرنفل ابراز همدردی کرد

قاسمی با خانواده قربانیان ساختمان گرنفل ابراز همدردی کرد قاسمی با خانواده قربانیان ساختمان گرنفل ابراز همدردی کرد