جهانگیری: با شعار و وعده بیکاری ریشه کن نمی شود/ سرنوشت ایران دست دهه شصتی ها است

جهانگیری: با شعار و وعده بیکاری ریشه کن نمی شود/ سرنوشت ایران دست دهه شصتی ها است جهانگیری: با شعار و وعده بیکاری ریشه کن نمی شود/ سرنوشت ایران دست دهه شصتی ها است

جهانگیری: رضایتمندی مردم نقش مهمی در برنامه های دولت ها دارد

جهانگیری: رضایتمندی مردم نقش مهمی در برنامه های دولت ها دارد جهانگیری: رضایتمندی مردم نقش مهمی در برنامه های دولت ها دارد