جمهوری اسلامی: کسانی که برای منزوی کردن هاشمی تلاش می کردند، حالا از او تمجید می کنند

جمهوری اسلامی: کسانی که برای منزوی کردن هاشمی تلاش می کردند، حالا از او تمجید می کنند جمهوری اسلامی: کسانی که برای منزوی کردن هاشمی تلاش می کردند، حالا از او تمجید می کنند