توضیح سخنگوی وزارت خارجه دربارۀ یک شبهه پیرامون پرچم ایران و قزاقستان

توضیح سخنگوی وزارت خارجه دربارۀ یک شبهه پیرامون پرچم ایران و قزاقستان توضیح سخنگوی وزارت خارجه دربارۀ یک شبهه پیرامون پرچم ایران و قزاقستان

توضیح روابط عمومی نیروی دریایی ارتش درباره خبر فرود اضطراری یک بالگرد

توضیح روابط عمومی نیروی دریایی ارتش درباره خبر فرود اضطراری یک بالگرد توضیح روابط عمومی نیروی دریایی ارتش درباره خبر فرود اضطراری یک بالگرد