جایگاه تماشاگران در ورزشگاهی در فرانسه فروریخت/۲۰ نفر زخمی شدند

جایگاه تماشاگران در ورزشگاهی در فرانسه فروریخت/۲۰ نفر زخمی شدند جایگاه تماشاگران در ورزشگاهی در فرانسه فروریخت/۲۰ نفر زخمی شدند

توهین تماشاگران تبریزی در فرودگاه / پرسپولیسی ها ۹۰ دقیقه در فرودگاه تبریز حبس شدند

توهین تماشاگران تبریزی در فرودگاه / پرسپولیسی ها ۹۰ دقیقه در فرودگاه تبریز حبس شدند توهین تماشاگران تبریزی در فرودگاه / پرسپولیسی ها ۹۰ دقیقه در فرودگاه تبریز حبس شدند