سلطانی‌فر: هیچ تعلیقی در فدراسیون تیراندازی رخ نداده است

سلطانی‌فر: هیچ تعلیقی در فدراسیون تیراندازی رخ نداده است سلطانی‌فر: هیچ تعلیقی در فدراسیون تیراندازی رخ نداده است