تصاویر : عکس های برگزیده رویترز در ۲۰۱۶ (2)

تصاویر : عکس های برگزیده رویترز در ۲۰۱۶ (2) تصاویر : عکس های برگزیده رویترز در ۲۰۱۶ (2)

تصاویر : عکس های برگزیده رویترز در ۲۰۱۶ (1)

تصاویر : عکس های برگزیده رویترز در ۲۰۱۶ (1)در این گزارش نگاهی داریم به برترین عکس های خبری سال ۲۰۱۶ خبرگزاری رویترز. تصاویر : عکس های برگزیده رویترز در ۲۰۱۶ (1)