لغو محدودیت ترافیکی ساختمان پلاسکو در جنوب به شمال خیابان فردوسی

لغو محدودیت ترافیکی ساختمان پلاسکو در جنوب به شمال خیابان فردوسی لغو محدودیت ترافیکی ساختمان پلاسکو در جنوب به شمال خیابان فردوسی

رفع محدودیت ترافیکی خیابان فردوسی

رفع محدودیت ترافیکی خیابان فردوسیرئیس مرکز فرماندهی و کنترل ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ از رفع محدودیت در مسیر جنوب به شمال خیابان فردوسی از میدان امام خمینی خبر داد. رفع محدودیت ترافیکی خیابان فردوسی