ماکرون: برجام باید حفظ شود/ افزودن ۳ محور دیگر به توافق هسته ای

ماکرون: برجام باید حفظ شود/ افزودن ۳ محور دیگر به توافق هسته ای ماکرون: برجام باید حفظ شود/ افزودن ۳ محور دیگر به توافق هسته ای

سرنوشت برجام از نگاه یک مخالف توافق هسته ای

سرنوشت برجام از نگاه یک مخالف توافق هسته ای سرنوشت برجام از نگاه یک مخالف توافق هسته ای