آب چغندر بخورید

آب چغندر بخورید آب چغندر بخورید

صبحانه بخورید تا چاق نشوید

صبحانه بخورید تا چاق نشوید صبحانه بخورید تا چاق نشوید