پارلمان ترکیه با اعزام ارتش این کشور به قطر موافقت کرد

پارلمان ترکیه با اعزام ارتش این کشور به قطر موافقت کرد پارلمان ترکیه با اعزام ارتش این کشور به قطر موافقت کرد

اتحادیه اروپا با تمدید 6 ماهه تحریم های روسیه موافقت کرد

اتحادیه اروپا با تمدید 6 ماهه تحریم های روسیه موافقت کرد اتحادیه اروپا با تمدید 6 ماهه تحریم های روسیه موافقت کرد

با استعفای خطیبی موافقت شد

با استعفای خطیبی موافقت شدعضو هیئت‌مدیره باشگاه ماشین‌سازی از موافقت این باشگاه با استعفای سرمربی ماشین‌سازی خبر داد. با استعفای خطیبی موافقت شد

اپراتورهای عراق با اعمال 10روز تخفیف در ارتباطات بین الملل موافقت کردند

اپراتورهای عراق با اعمال 10روز تخفیف در ارتباطات بین الملل موافقت کردند اپراتورهای عراق با اعمال 10روز تخفیف در ارتباطات بین الملل موافقت کردند دانلود بیتالک