بازداشت جوان داعشی در آلمان

بازداشت جوان داعشی در آلمان بازداشت جوان داعشی در آلمان

بازداشت مظنون طراحی حمله در آلمان

بازداشت مظنون طراحی حمله در آلمانپلیس آلمان فردی را به ظن طراحی برای حمله نظامی بازداشت کرد. بازداشت مظنون طراحی حمله در آلمان