ایوانکا ترامپ با قربانیان حمله لندن اعلام همبستگی کرد

ایوانکا ترامپ با قربانیان حمله لندن اعلام همبستگی کرد ایوانکا ترامپ با قربانیان حمله لندن اعلام همبستگی کرد