رهبر معظم انقلاب: کار امام خمینی نسخه کوچک کار امام حسین بود

رهبر معظم انقلاب: کار امام خمینی نسخه کوچک کار امام حسین بود رهبر معظم انقلاب: کار امام خمینی نسخه کوچک کار امام حسین بود

رهبر معظم انقلاب: یک فیلم ایرانی را دیدم؛حقا و انصافا از لحاظ اُسلوب و خوش ساختی و سبک کار شبیه فیلمهای خوب هالیوود بود

رهبر معظم انقلاب: یک فیلم ایرانی را دیدم؛حقا و انصافا از لحاظ اُسلوب و خوش ساختی و سبک کار شبیه فیلمهای خوب هالیوود بودرهبر معظم انقلاب: یک فیلم ایرانی را دیدم؛حقا و انصافا از لحاظ […]

رهبر معظم انقلاب: آتش به اختیار به معنای بی قانونی و فحاشی کردن نیست / تهاجم قدرتمندانه سپاه به دشمنان کار بزرگی بود

رهبر معظم انقلاب: آتش به اختیار به معنای بی قانونی و فحاشی کردن نیست / تهاجم قدرتمندانه سپاه به دشمنان کار بزرگی بودآتش به اختیار به معنی کار فرهنگی خودجوش و تمیز است. به معنی […]