انفجار مین موجب قطع پای یک شهروند سقزی شد

انفجار مین موجب قطع پای یک شهروند سقزی شد انفجار مین موجب قطع پای یک شهروند سقزی شد