صالحی امیری: بررسی اصلاحیه قانون مطبوعات در دولت به پایان رسیده است

صالحی امیری: بررسی اصلاحیه قانون مطبوعات در دولت به پایان رسیده است صالحی امیری: بررسی اصلاحیه قانون مطبوعات در دولت به پایان رسیده است

صالحی امیری: وزارت ارشاد مسئول صیانت از فضای مجازی است

صالحی امیری: وزارت ارشاد مسئول صیانت از فضای مجازی استوزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: برای صیانت از فضای مجازی و سالم سازی محیط ، وزارت ارشاد مسئولیت نظارت بر خبرگزاری ها، کانال های خبری […]