قصاص و اعدام، مجازات عاملان دو قتل

قصاص و اعدام، مجازات عاملان دو قتلدو برادر به اتهام قتل دوطلافروش، با حکم قضات شعبه دوم دادگاه کیفری یک یزد، به قصاص نفس، اعدام، حبس ابد و درمجموع به ۲۴۶سال حبس و ۵۹۴ ضربه […]