واکنش کانادا به محکومیت ۵ ساله «دری اصفهانی» بخاطر جاسوسی از تیم مذاکره کننده هسته ای ایران

واکنش کانادا به محکومیت ۵ ساله «دری اصفهانی» بخاطر جاسوسی از تیم مذاکره کننده هسته ای ایران واکنش کانادا به محکومیت ۵ ساله «دری اصفهانی» بخاطر جاسوسی از تیم مذاکره کننده هسته ای ایران

نظام پزشکی: کلیه بیمار اصفهانی سر جایش نبود!

نظام پزشکی: کلیه بیمار اصفهانی سر جایش نبود! نظام پزشکی: کلیه بیمار اصفهانی سر جایش نبود!