اشرف غنی «ویس احمد برمک» را به عنوان وزیر کشور جدید معرفی کرد

اشرف غنی «ویس احمد برمک» را به عنوان وزیر کشور جدید معرفی کرد اشرف غنی «ویس احمد برمک» را به عنوان وزیر کشور جدید معرفی کرد

اشرف غنی درخواست رسمی سفر به پاکستان را رد کرد/عبدالله پذیرفت

اشرف غنی درخواست رسمی سفر به پاکستان را رد کرد/عبدالله پذیرفت اشرف غنی درخواست رسمی سفر به پاکستان را رد کرد/عبدالله پذیرفت