لبنان از اسراییل به شورای امنیت شکایت کرد

لبنان از اسراییل به شورای امنیت شکایت کرد لبنان از اسراییل به شورای امنیت شکایت کرد

فرافکنی‌عربستان:قطر دوست اسراییل است

فرافکنی‌عربستان:قطر دوست اسراییل است فرافکنی‌عربستان:قطر دوست اسراییل است

چرا ترامپ در پارلمان اسراییل سخنرانی نکرد؟

چرا ترامپ در پارلمان اسراییل سخنرانی نکرد؟ چرا ترامپ در پارلمان اسراییل سخنرانی نکرد؟